LEZEN online-EDITIE vakblad Asbestmagazine

Lees hier de online-editie van vakblad Asbestmagazine

Zoeken

U kunt ons ook volgen via:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Gevolgen SER-advies verlaging grenswaarden voor amfibole asbest

Gevolgen SER-advies verlaging grenswaarden voor amfibole asbest

Het Arbobesluit wordt met ingang van 1 januari 2017 gewijzigd in verband met de invoering van een nieuwe (lagere) grenswaarde voor blootstelling aan amfibole asbest op de werkplek. Dit besluit is op 29 september gepubliceerd in het Staatsblad.

De naleving van deze lagere grenswaarden biedt een betere bescherming van de gezondheid van mensen die in hun werk te maken hebben met blootstelling aan amfibole asbest. Bijvoorbeeld bij het verwijderen van asbest uit gebouwen. Dit was nodig omdat uit advies van de Gezondheidsraad bleek dat de gezondheidsrisico’s van asbest ernstiger waren dan verwacht.

Met ingang van 1 juli 2014 is het Arbobesluit al aangepast in verband met de herziening van de grenswaarde voor chrysotiel asbest. Daarbij is de grenswaarde voor chrysotiel verlaagd van 10.000 naar 2.000 vezels/m3 en is in het Arbobesluit een onderscheid gemaakt tussen de twee typen asbest, namelijk chrysotiel en amfibolen.

Een verdere verlaging naar 300 vezels/m3 wordt op dit moment door de SER nog niet haalbaar geacht. De SER zal over 5 jaar (of zoveel eerder als mogelijk) opnieuw naar de haalbaarheid kijken.

Gevolgen
De wijziging houdt in dat bij verwijdering van materialen waarin amfibole asbest aanwezig zijn, vaker dan voorheen een blootstelling boven de grenswaarde wordt verwacht, waardoor er extra eisen worden gesteld aan de bescherming en veiligheid.
Ook zullen meer en verdergaande beschermingsmaatregelen moeten worden genomen bij werkzaamheden met een te verwachten hoge blootstelling aan amfibole asbest. Werkwijzen zullen soms ingrijpend moeten worden aangepast. Voor opdrachtgevers kan het betekenen dat zij voor deze categorie werkzaamheden ook meer zullen gaan betalen.

Vereenvoudiging risicoklasse-indeling
Met het besluit treden ook de wijzigingen op het gebied van de risicoklassenindeling en de eindmeting in werking.
Het Arbobesluit zal zo worden gewijzigd dat er vanaf de ingangsdatum sprake is van een vereenvoudiging van de risicoklasse-indeling. Er zal feitelijk nog sprake zijn van 2 risicoklassen.
- Klasse 1 omvat dan werkzaamheden waarbij een vezelconcentratie onder de grenswaarden verwacht wordt.
- Klasse 2 zijn de werkzaamheden waarbij een vezelconcentratie boven de grenswaarden verwacht wordt.
In situaties van gecombineerde blootstelling (aan zowel amfibole asbest als chrysotiel asbest) geldt daarbij dat de effecten van beide typen vezels opgeteld worden: als de som van de concentraties hoger is dan 2000 vezels/m3, geldt risicoklasse 2.

Er is geen risicoklasse 3 meer. De verzwaarde eindbeoordeling (het meten in de ruimte naast de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden) wordt afgeschaft. Van deze verplichting is bij een inventarisatie geen bijzondere toegevoegde waarde gebleken.

Risicoklasse 2A
Wel zal een deel van de werkzaamheden waarbij een vezelconcentratie boven de grenswaarden wordt verwacht, in risicoklasse 2A gaan vallen. Dit betreft die werkzaamheden waarbij een overschrijding van de grenswaarde voor amfibole asbest wordt verwacht. In klasse 2A wordt een aparte bepaling ingevoerd over de eindmeting na de werkzaamheden: in deze klasse moet, behoudens enkele uitzonderingen, bij de eindmeting een toetswaarde van 2000 vezels/m3 gehanteerd gaan worden. Voor deze waarde geldt dat deze op dit moment alleen bepaald kan worden door gebruik te maken van de SEM methode (scanning elektronenmicroscopie).

Uitzonderingen
Op dit voorschrift zijn enkele uitzonderingen aangegeven: namelijk die situatie waarin uitsluitend sprake is van kleine losliggende oppervlakken onbeschadigd product waarvoor geen bewerkingen nodig zijn; en die situaties waarin de (te verwachten) concentratie van amfibole asbest in de lucht, beperkt is. Een ministeriele regeling, die later dit jaar gepubliceerd wordt, zal deze begrippen nader uitwerken. Voor deze uitzonderingen zal bij de eindmeting een toetswaarde 10.000 vezels/m3 gebruikt mogen worden, net zoals in de rest van risicoklasse 2.

Ook binnen een risicoklasse geldt overigens dat de te nemen maatregelen afgestemd moeten worden op het risico. Dat wil zeggen dat bij werkzaamheden waarbij veel vezels kunnen vrijkomen, maatregelen moeten worden getroffen die de emissie of de blootstelling meer zullen beperken. Dit gold tot nu toe ook al.

Enkele eerdere berichten over dit onderwerp:

Tijdspad invoering grenswaarde asbest amfibolen en certificatieschema's

Advies Subcommissie SER: Grenswaarde amfibole asbest verlagen naar 2000 vezels

Grenswaarde amfibool asbest duivels dilemma

 


Onderdeel van Asbestmagazine.nl is het vakblad Asbestmagazine. Het onafhankelijke B2B vakblad met onderwerpen die interessant zijn voor degenen die in de sector werkzaam zijn en voor de grote groep van professionals die tijdens de uitvoering van hun functie ook te maken kan krijgen met asbest. Vooral voor die laatste groep is het zaak dat ze goed zijn geïnformeerd over asbestgerelateerde onderwerpen want een verkeerde inschatting kan grote (financiële) gevolgen hebben. 

€ 39,- kost een jaarabonnement op het vakblad Asbestmagazine.

U krijgt 4x per jaar het magazine per post toegestuurd en u heeft toegang tot www.asbestmagazine.nl.

Via deze link kunt u zich aanmelden voor een abonnement: abonnement vakblad Asbestmagazine


Asbestmagazine.nl is sinds 2009 hét onafhankelijk platform over asbest.
Het bestaat uit het vakblad Asbestmagazine dat per post wordt toegestuurd en de website www.asbestmagazine.nl.
Deze producten worden gemaakt door de zelfstandige uitgeverij Contentis Uitgeverij. Wij zijn volledig onafhankelijk: wij zijn niet gebonden aan een ander bedrijf of aan adverteerders in ons blad of op onze website.

vrijdag 30 september 2016  |  0 reactiespermalink

Reactie plaatsen

Bevestigingscode