LEZEN online-EDITIE vakblad Asbestmagazine

Lees hier de online-editie van vakblad Asbestmagazine

Zoeken

U kunt ons ook volgen via:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Staatssecretaris gaat asbeststelsel drastisch moderniseren

Staatssecretaris gaat asbeststelsel drastisch moderniseren

In een brief aan de Tweede Kamer kondigt staatssecretaris Van Ark aan dat ze de bestaande regelgeving ingrijpend gaat moderniseren. Volgens de staatssecretaris bevat het huidige stelsel teveel knelpunten die een goed  functionerende sector in de weg staan. De verbeteringen heeft ze gevat in 8 actiepunten waarmee ze aan de slag gaat en de uitwerking ervan moet begin 2019 zichtbaar zijn.

De Staatssecretaris wil de komende jaren de volgende substantiële verbeteringen in het stelsel doorvoeren om de knelpunten aan te pakken:

1. Regelgeving en certificatie-eisen verbeteren. Ze neemt maatregelen om de regelgeving en het toezicht meer eenduidig en risicogericht te maken. Technische voorschriften over veilig werken met asbest en werkwijzen op het gebied van asbestverwijdering worden zoveel mogelijk uit de certificatieschema’s gehaald.

2. Stand van de wetenschap verduidelijken. Ze gaat de werking van het instrument SMArt versterken en geeft TNO daarbij een nieuwe rol, om professionals sneller helderheid te laten geven over de stand van de wetenschap.

3. Innovatie stimuleren. Ze zorgt ervoor dat innovatieve ideeën in de asbestsector vlotter worden beoordeeld, zodat nieuwe werkwijzen sneller de markt op kunnen komen en innoveren loont.

4. Vertegenwoordiging in balans brengen. Het asbestveld kent uiteenlopende belangen. Ze verzoekt de beheerstichting om de vertegenwoordiging van die belangen meer in balans te brengen.

5. Deskundigheid borgen bij complexe asbestwerkzaamheden. Asbestwerkzaamheden die vallen in de laagste risicoklasse mogen zonder certificaat worden uitgevoerd. Incidenteel betreft dat complexe werkzaamheden. Om de deskundigheid bij dit soort werkzaamheden te borgen, past ze de regelgeving zodanig aan dat een certificaat vereist is bij die saneringen waarvoor complexe technieken nodig zijn.

6. Verbetermogelijkheden in eindbeoordeling verkennen. Ze laat nagaan of de eindbeoordeling meer onafhankelijk en meer kostenefficiënt kan plaatsvinden.

7. Toezicht effectiever maken. De handhavingsmogelijkheden van de Inspectie SZW worden door bovenstaande aanpak versterkt. Daarnaast wordt versnippering tegengegaan door scherper onderscheid tussen controle door CI’s en toezicht door Inspectie SZW, en door versterkte samenwerking met Omgevingsdiensten.

8. Ontwikkeling op de voet volgen. Wanneer de genoemde maatregelen niet voldoende effectief blijken te zijn, zal ze de mogelijkheden verkennen tot invoering van een erkenningsregeling om notoire overtreders (sneller) van de markt te kunnen halen.

 

(punt 3) Innovatie stimuleren met Validatie- en Innovatiepunt
Over innovatie stelt de staatssecretaris het volgende: Binnen de asbestsector komt innovatie moeilijk van de grond. Dat komt onder andere door de gedetailleerde voorschriften en de strikte interpretatie ervan, door tegenstrijdige belangen en door de onduidelijkheid die bestaat over procedures. Dat is jammer. Alleen door innovatie kan een markt groeien naar een nog meer professionele markt, en alleen dan weten werknemers dat zij optimaal beschermd worden met de best mogelijke middelen. Bovendien kan innovatie bijdragen aan kostenbeheersing. De huidige procedure met daarin een commissie voor toelating van nieuwe saneringsmethodes werkt niet voldoende, vanwege de soms lange doorlooptijd van een aanvraag en de ervaren terughoudendheid van partijen die bezig zijn met innovaties, ten aanzien van aanvragen bij de commissie. Daarom heb ik besloten dat de commissie, die als pilot voor een beperkte periode was ingesteld, in de loop van dit jaar wordt opgeheven. Lopende aanvragen worden afgehandeld. De bovengenoemde ervaringen hebben geleid tot de behoefte om snel en eenduidig een oordeel te kunnen ontvangen over validaties en innovatieve werkmethoden. Daarom ben ik voornemens een Validatie- en Innovatiepunt (hierna VIP) in te stellen. Hiermee wil ik innovatie, met inachtneming van de vereiste bescherming van werknemers en omgeving, stimuleren. Het VIP moet onafhankelijk functioneren, snel en eenduidig een oordeel met betrekking tot de risico’s van nieuwe werkwijzen kunnen vellen en uitspraken moeten snel hun weg vinden naar de praktijk. Het RIVM en TNO zullen bij de vormgeving van het VIP een belangrijke rol spelen. Ook toezicht zal worden betrokken. Doel is dat begin 2019 het VIP operationeel is.

De gehele Kamerbrief met beschrijving van alle 8 actiepunten kunt hier lezen:
Beleidsreactie onderzoek functioneren asbeststelsel

Zie eerder op Asbestmagazine.nl:
Staatssecretaris Van Ark (SZW) informeert de Tweede Kamer over het onderzoek functioneren asbeststelsel

vrijdag 28 september 2018permalink