LEZEN online-EDITIE vakblad Asbestmagazine

Lees hier de online-editie van vakblad Asbestmagazine

Zoeken

U kunt ons ook volgen via:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Risico’s van orale blootstelling aan asbest

Risico’s van orale blootstelling aan asbest

De staatssecretaris van IenW vraagt de Gezondheidsraad om advies over het risico van orale blootstelling aan asbest, bijvoorbeeld via drinkwater.

Op de derde dinsdag van september heeft de Gezondheidsraad zijn werkprogramma voor het komende kalenderjaar gepresenteerd. Aan de hand van de vijf domeinen Zorg, Preventie en screening, Voeding, Leefomgeving en Arbeidsomstandigheden beschrijft het Werkprogramma 2023 de adviesonderwerpen die op de agenda staan.

In het Werkprogramma 2023 zijn de volgende twee adviesonderwerpen opgenomen met betrekking tot asbest.

Risico’s van orale blootstelling aan asbest

Asbest is een kankerverwekkende stof. Mensen kunnen er ziek van worden als ze asbestvezels in de lucht inademen. Er zijn echter nog maar weinig data over de effecten van het inslikken van asbest en de data die er zijn geven geen eenduidig beeld.

Asbest kan in zeer lage concentraties in drinkwater terechtkomen doordat een deel van het drinkwaterleidingnet bestaat uit asbestcementbuizen. De staatssecretaris van IenW vraagt de Gezondheidsraad om advies over het risico van blootstelling aan asbest als gevolg van orale blootstelling, bijvoorbeeld via drinkwater. Ook vraagt de staatssecretaris om de verschillende onderzoeken over het jaarlijkse aantal asbestslachtoffers in Nederland als gevolg van blootstelling in het verleden te duiden. De onderzoeksresultaten lopen namelijk uiteen.

Risicokader beroepsgerelateerde asbestslachtoffers

In 1999 heeft de Gezondheidsraad geadviseerd over een risicomatrix om vast te kunnen stellen of en in welke mate (ex)werknemers met de ziekte asbestose in het verleden beroepsmatig hebben blootgestaan aan asbest.

De risicomatrix is een onderdeel van een protocol dat het Instituut Asbestslachtoffers gebruikt om na te gaan of deze (ex)werknemers in aanmerking komen voor de regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers (TAS-regeling). Daarnaast gebruikt het instituut sinds een aantal jaren de zogenaamde asbestkaart om de historische blootstelling te kunnen schatten voor alle ziekten die aan asbestblootstelling zijn gerelateerd.

Op verzoek van de minister van SZW zal de Gezondheidsraad nagaan in hoeverre het gebruik van de asbestkaart is te prefereren boven het gebruik van de risicomatrix voor inschatting van historische blootstelling aan asbest.

Meer informatie over het Werkprogramma 2023 van de Gezondheidsraad

dinsdag 4 oktober 2022permalink