LEZEN online-EDITIE vakblad Asbestmagazine

Lees hier de online-editie van vakblad Asbestmagazine

Zoeken

U kunt ons ook volgen via:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Valgevaar bij sanering asbestdaken voorkomen

Valgevaar bij sanering asbestdaken voorkomen

Vanaf 2024 geldt er in ons land een verbod op asbest­houdende daken. Om deze daken te verwijderen, zullen veel asbestverwijderaars de komende jaren op hoogte moeten werken. Door onervarenheid is het risico van valgevaar extra groot.

Asbesthoudende daken zijn meestal oud en ver­weerd, dus absoluut niet stevig genoeg om op te lopen of te staan. Toch wordt er nog wel eens gelopen op zo'n dak en het gevaar om door of van het dak te vallen is groter dan u denkt. Van de hon­derden arbeidsongevallen die jaarlijks in de bouw voorkomen door werken op hoogte, zijn er tiental­len met dodelijke afloop. Vaak is een val van grote hoogte de oorzaak. Dat maakt werken op hoogte tot een risicovolle activiteit. De werkgever moet bij het aannemen van een werk op hoogte maatregelen nemen tegen valgevaar.
Op een werkplek waar het gevaar bestaat
om 2,50 meter of meer te vallen,
is in ieder geval sprake van valgevaar.

Valgevaar voorkomen
Belangrijk om te weten: de arbowetgeving schrijft voor dat valgevaar in eerste instantie moet worden voorkomen door algemene veiligheidsvoorzieningen aan te brengen, zoals steigers, randbeveiliging en/of vangnetten. Er zijn tegenwoordig voldoende hulp­middelen beschikbaar om veilig te kunnen werken op hoogte.
Asbestverwijderaars werken bijvoorbeeld aangelijnd vanuit een werkbak aan een verreiker, of vanaf een hoogwerker. Degene die de verreiker of hoogwerker bedient, heeft goed zicht op de saneerders in de werkbak.
Soms is het niet mogelijk om algemene veiligheids­voorzieningen aan te brengen of hulpmiddelen zoals een verreiker of hoogwerker in te zetten. In zo'n geval moet gebruik worden gemaakt van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) zoals gordels en lijnen.

Boetes werkgever en werknemer
De Inspectie SZW controleert regelmatig op werk­plaatsen of de juiste hulpmiddelen worden gebruikt om het valgevaar te voorkomen en dat er niet wordt gelopen op niet draagkrachtige daken. Als tijdens een inspectie valgevaar wordt geconstateerd, dan krijgt de werkgever een boete (artikel 3.16 van het Arbobesluit).
Maar ook de werknemer zelf kan een boete krijgen. Voor de werkgever is het boete(norm)-bedrag € 9.000,-. Bij ongevallen liggen deze boete-(norm)bedragen nog veel hoger en kunnen dan oplopen tot € 45.000,-. De boete die per beschikking aan een werknemer kan worden opgelegd bedraagt maximaal € 450,-.
Ook strafrechtelijke vervolging is onder bepaalde omstandigheden mogelijk, bijvoorbeeld bij overtre­ding van art. 32 Arbowet.

Tips om veilig te werken op hoogte
Valgevaar is een groot risico, maar er zijn voldoende mogelijkheden om de risico's te beperken. Werkgevers en werknemers kunnen daar zelf ook aan bijdragen. Hier volgen enkele tips:
- stel een goede RI&E op;
- zorg dat in het bouwontwerp al structurele arbeidsmiddelen voor werken op hoogte en valbeveiligingen worden opgenomen;
- laat werknemers zoveel mogelijk vanaf een veilige plek (steiger of bordes) werken;
- respecteer leuningen en hekken;
- scherm vloer- en wandopeningen af;
- neem geen onnodige risico's;
- ruim de werkplek voortdurend op om de kans op struikelen, uitglijden of verstappen te voorkomen;
- werk alleen met een valbeveiliging als er ook mee geoefend is;
- gebruik alleen een goedgekeurde valbeveiliging (CE-merk fabrikant is voldoende).

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met RSS Roof Safety Systems  ( www.rss-roof.com )


Wilt u meer weten over de indeling van de valbeveiligingsklassen en de van toepassing zijnde nationale en Europese regelgeving? Neem dan een jaarabonnement op het vakblad Asbestmagazine voor € 39,- ex btw.
U ontvangt van ons de uitgave met daarin het artikel over valgevaar, plus de recent verschenen augustus-editie en daarna nog een jaar (4x) de komende uitgaven van Asbestmagazine.
De nieuwste uitgave van het vakblad Asbestmagazine staat weer vol met need to know informatie. Onderwerpen die interessant zijn voor degenen die in de sector werkzaam zijn en voor de grote groep van professionals die tijdens de uitvoering van hun functie ook te maken kan krijgen met asbest. Vooral voor die laatste groep is het zaak dat ze goed zijn geïnformeerd over asbestgerelateerde onderwerpen want een verkeerde inschatting kan grote (financiële) gevolgen hebben. 

€ 39,- kost een jaarabonnement op het vakblad Asbestmagazine.

U krijgt 4x per jaar het magazine per post toegestuurd en u heeft toegang tot www.asbestmagazine.nl.

Via deze link kunt u zich aanmelden voor een abonnement: abonnement vakblad Asbestmagazine


Asbestmagazine is sinds 2009 hét onafhankelijk platform over asbest.
Het bestaat uit het vakblad ASBESTMAGAZINE dat per post wordt toegestuurd en de website www.asbestmagazine.nl.
Deze producten worden gemaakt door de zelfstandige uitgeverij Contentis Uitgeverij. Wij zijn volledig onafhankelijk: wij zijn niet gebonden aan een ander bedrijf of aan adverteerders in ons blad of op onze website.

zaterdag 10 september 2016  |  0 reactiespermalink

Reactie plaatsen

Bevestigingscode