LEZEN online-EDITIE vakblad Asbestmagazine

Lees hier de online-editie van vakblad Asbestmagazine

Zoeken

U kunt ons ook volgen via:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Vereenvoudigde wijze bodemsanering onder gebouwen met asbestdaken zonder afwateringsgoot

Vereenvoudigde wijze bodemsanering onder gebouwen met asbestdaken zonder afwateringsgoot

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven wil eigenaren van gebouwen met asbestdaken stimuleren om, naast de verplichte verwijdering van het asbestdak, vrijwillig te kiezen voor het laten verwijderen van de grond onder de afwateringszone van het asbestdak.

De Wet milieubeheer dient te worden gewijzigd om mogelijk te maken dat het asbestdakenverbod bij algemene maatregel van bestuur, in dit geval: het Asbestverwijderingsbesluit, kan worden ingevoerd. De planning is dat het verbod per 1 januari 2024 van kracht wordt, maar de formele besluitvorming is nog niet afgerond.

In het oorspronkelijke voorstel was nog geen rekening gehouden met de bodemverontreiniging die kan ontstaan bij asbesthoudende daken zonder dakgoot. Om dit te ondervangen heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een Nota van Wijziging aangaande art. 9.2.2.1a van de Wet milieubeheer naar de Tweede Kamer gestuurd.

De onderhavige wetswijziging voorziet in een vereenvoudigde wijze van sanering van de bodem onder gebouwen met asbestdaken, waar geen afwateringsgoot aanwezig is. De asbestvezels die van die daken in de afwateringszone zijn gespoeld, hebben de bodem verontreinigd. Maar omdat het vaak maar om een smalle, ondiepe strook gaat, wordt de regelgeving uit de Wet Bodembescherming als te ingewikkeld en onnodig kostenverhogend beschouwd.

In onderdeel A wordt het wetsvoorstel aangepast om te stimuleren dat bij het verwijderen van een asbestdak zonder (goed functionerende) dakgoot tegelijkertijd op basis van vrijwilligheid de met asbest verontreinigde toplaag van de bodem in de afwateringszone onder het dak wordt verwijderd. Hiertoe wordt het mogelijk gemaakt om een eenvoudige maar met voldoende waarborgen omklede procedure te volgen in plaats van de procedure die anders volgens de Wet bodembescherming moet worden gevolgd.

Met de voorgestelde wetswijziging hoopt de Staatssecretaris de drempel te verlagen, zodat tegelijkertijd met het verwijderen van het betreffende asbestdak zonder afwateringsgoot, eigenaren kiezen voor een vrijwillige sanering van de bodem.

dinsdag 18 september 2018permalink