LEZEN online-EDITIE vakblad Asbestmagazine

Lees hier de online-editie van vakblad Asbestmagazine

Zoeken

U kunt ons ook volgen via:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Kies het juiste ademhalingsbeschermingsmiddel bij saneren van asbest

Kies het juiste ademhalingsbeschermingsmiddel bij saneren van asbest

Bij het saneren van asbest moet u zo veel mogelijk voorkomen dat asbestvezels vrijkomen in de lucht. Dit doet u door emissiebeperkende maatregelen te treffen. Daaronder valt het verwijderen door demontage, het voorkomen van breuk, het bevochtigen van het asbest, de inzet van puntafzuiging, en/of het gebruik van couveusezak of –bak

Naast de emissiebeperkende maatregelen zullen in de praktijk bij saneringen in de risicoklassen 2 en 2A ook ademhalingsbeschermingsmiddelen (ABM) nodig zijn. Er zijn vele typen ABM op de markt. Voor een betrouwbare bescherming van de gezondheid van saneerders, is het zeer belangrijk het goede ABM te kiezen, en deze op de juiste wijze te gebruiken. Bij asbestsanering is een hoge mate van bescherming noodzakelijk. De meer eenvoudige vormen van ABM, zoals zgn. ‘snuitjes’ of halfgelaatsmaskers, voldoen daarom meestal niet. In dit artikel geeft de Inspectie SZW aan, wat door de overheid wordt beschouwd als Stand van de Wetenschap en Professionele Dienstverlening, en daarmee uitgangspunt is voor de handhaving.

HOE KIEST U EEN ABM?
Een ABM moet in ieder geval zijn voorzien van een CE-keurmerk. Dit keurmerk moet betrekking hebben op het ademhalingsbeschermingsmiddel als geheel, en niet op onderdelen daarvan. Verder stemt u de keuze van het ABM af op de daadwerkelijke risico's op de werkplek. U zult dus moeten nagaan wat de verwachte blootstelling aan asbestvezels is. Dit gaat verder dan het vaststellen van de risicoklasse! Ook de - verwachte - vezelconcentratie moet bekend zijn.

PROTECTIEFACTOREN
De protectiefactor geeft de mate van bescherming aan die een bepaald ABM biedt. De protectiefactor is de verhouding tussen de concentratie asbestvezels buiten het masker, en de concentratie binnen het masker (zie 'Rekenvoorbeeld'). Dit is iets ander dan de zgn. 'fit-factor'! De fit-factor geeft alleen aan of een specifiek masker goed past op het gezicht van de drager. Omdat bij asbestsanering hoge concentraties asbestvezels in de lucht kunnen voorkomen, is het erg belangrijk om goed na te gaan welke protectiefactor nodig is in een specifieke situatie. Alleen dan kunt u er zeker van zijn dat de gezondheid van de saneerder goed beschermd is.

 

Praktijkonderzoek
In 2017 is in opdracht van Stichting Ascert en het ministerie van SZW een aantal ABM-producten getest die volgens de branche het meest toegepast worden bij asbestsaneringen. De tests werden uitgevoerd tijdens gesimuleerde asbestverwijderingshandelingen. In de tests zijn specifieke merken en typen maskers en motorunits of onafhankelijke systemen (ABM-producten) onderzocht. Voor ieder product is de zgn. 'Simulated Workplace Protection Factor' (SWPF) bepaald. Uit het onderzoek bleek, dat er tussen de diverse producten grote verschillen waren in de protectiefactor die met die producten werd bereikt. Ook bleek dat sommige afhankelijke ABM-producten (met motorunits) in de tests beter scoorden dan sommige onafhankelijke producten (met compressor). Zie de tabel voor een samenvatting van de onderzoeksresultaten. Voor het volledige onderzoeksrapport, zie de link in de 'Tips & Verwijzingen'. Als u een van de geteste producten gebruikt, kunt u de protectiefactor toepassen die voor dat product is vastgesteld in het onderzoek.

Het volledige 3,5 pagina's tellende artikel, (geschreven door Jeroen Terwoert, Inspectie SZW), kunt u teruglezen in Asbestmagazine uitgave mei 2018 (zowel print als online beschikbaar).

Als u nog geen abonnement heeft dan kunt u zich voor € 25,- per jaar aanmelden op deze site: in de linkerkolom 'Abonnement Asbestmagazine'.
U ontvangt dan de aankomende oktober-uitgave per post en per omgaande een toegangscode voor de online-uitgaven.

   
   

maandag 17 september 2018permalink