LEZEN online-EDITIE vakblad Asbestmagazine

Lees hier de online-editie van vakblad Asbestmagazine

Zoeken

U kunt ons ook volgen via:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Staat van arbeidsveiligheid 2018 (rapport)

Staat van arbeidsveiligheid 2018 (rapport)

Inspectie SZW publiceerde onlangs het rapport ‘Staat van arbeidsveiligheid’. De realiteit achter de cijfers over arbeidsongevallen en beroepsziekten. Het aantal arbeidsongevallen stijgt nog ieder jaar. En het aantal mensen dat jaarlijks overlijdt aan beroepsziekten loopt in de duizenden. SZW: “Werkgevers én werknemers: zet arbeidsveiligheid bovenaan de agenda. Anders ligt in 2025 het aantal beroepsziekten maar liefst 15% hoger dan nu. Op naar een goede bedrijfscultuur. Waarin gezond en veilig werken volstrekt normaal is.”

“Vandaag de dag is er nog steeds sprake van tekortschietende arbeidsveiligheid. Werknemers werken vaak ongezond en onveilig. Voor hen die het treft zijn de consequenties groot. Bedrijven ondervinden schade en de samenleving als geheel krijgt de torenhoge rekening gepresenteerd. Het is ons gezamenlijk belang dat wie gezond naar het werk gaat ook weer gezond en veilig thuiskomt. Alle reden om arbeidsveiligheid hoog op de agenda te zetten bij werkgevers en werknemers”, zegt Marc Kuipers, inspecteur-generaal van de Inspectie SZW.

Maatregelen onvoldoende
Belangrijk is dat de risico’s voor gezond en veilig werken door bedrijven worden onderkend in de RI&E en dat er adequate maatregelen worden genomen om deze risico’s te beheersen. Uit analyse door de Inspectie (Arbo in bedrijf 2016) is dat voor een deel van de bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen problematisch.
Zo blijkt dat voor het risico 'blootstelling kankerverwekkende stoffen' (exclusief asbest) slechts 15% van de bedrijven waar dit risico zich voordoet, over de verplichte registratie beschikt (van de grote bedrijven is dat 34%). Ook zijn de risicobedrijven verplicht blootstelling en grenswaarden te beoordelen; 80% heeft geen enkele beoordeling uitgevoerd (percentage ligt bij grotere bedrijven lager). Bij bedrijven waar overige gevaarlijke stoffen (niet kankerverwekkend) een risico zijn, is de situatie niet veel beter: 70% van deze bedrijven doet de genoemde beoordeling niet.

Risico’s niet adequaat beheerst
In bijgaande tabel is te zien dat in 2016 er naar schatting 11.000 bedrijven zijn die werken met de kankerverwekkende (CMR-)stoffen en die de risico’s niet adequaat beheersen. Bij die bedrijven werken naar schatting 57.000 mensen die aan deze stoffen blootgesteld kunnen worden (dus bijvoorbeeld exclusief de administratieve medewerkers). Ook voor de andere types gevaarlijke stoffen geeft de tabel de gegeven schattingen.
Het gaat hier vooral om kleinere bedrijven. Waarschijnlijk zijn de genoemde aantallen bedrijven te laag ingeschat, omdat men zich niet altijd bewust is dat medewerkers worden blootgesteld aan CMR-stoffen (bijvoorbeeld Chroom VI in verborgen verflagen).
Bedrijven zijn verantwoordelijk om te voorkomen dat medewerkers onnodig worden blootgesteld en hierop meer actie te ondernemen. De Inspectie ondersteunt dat door zich in 2018 vooral te richten op blootstelling aan lasrook, asbest, kwartstof en meer recent op Chroom VI. Samen met asbest veroorzaken deze stoffen voor het overgrote deel beroepsziekten met een dodelijke afloop. Bij inspecties in bedrijven waar men werkt met gevaarlijke stoffen, wordt integraal gekeken naar risico’s op blootstelling aan kankerverwekkende stoffen.

Staat van arbeidsveiligheid 2018 (rapport)

In de recente uitgave van Asbestmagazine (april-mei 2018) een uitgebreid artikel van Insprectie SZW over:
Asbest saneren? Kies het juiste ademhalingsbeschermingsmiddel!
In dit artikel geeft de Inspectie SZW aan, wat door de overheid wordt beschouwd als Stand van de Wetenschap en Professionele Dienstverlening, en daarmee uitgangspunt is voor de handhaving.

maandag 30 april 2018permalink