LEZEN online-EDITIE vakblad Asbestmagazine

Lees hier de online-editie van vakblad Asbestmagazine

Zoeken

U kunt ons ook volgen via:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Abonnementsvoorwaarden

Abonnementsvoorwaarden

Definities

De Uitgever:

Contentis Uitgeverij, hierna te noemen de Uitgever.

Wederpartij:

De rechtspersoon dan wel natuurlijke persoon die met de Uitgever een overeenkomst met betrekking tot een Abonnement sluit.

Abonnement:    

De overeenkomst waarbij de Uitgever op periodieke basis een medium met informatie tegen een vaste (periodieke) vergoeding verstrekt.

Algemeen

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Wederpartij wordt door de Uitgever uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De Uitgever is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder opgaaf van redenen. Wijzigingen worden een maand na kennisneming van de gewijzigde algemene voorwaarden van rechtswege van kracht. Kennisneming wordt geacht plaats te hebben gevonden na toezending door de Uitgever aan Wederpartij. Indien Wederpartij niet instemt met de bekendgemaakte wijzigingen, heeft Wederpartij, in afwijking van art. 3, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen.

1)    Het Abonnement

a.    Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van de Uitgever.

b.    Een overeenkomst komt eveneens tot stand na mondelinge bevestiging van de Uitgever.

c.    De Uitgever is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een verzoek tot het aangaan van een Abonnement, de aanvraag voor een los exemplaar of het verstrekken van proefnummers te weigeren.

d.    Een Abonnement wordt in geval van een overeenkomst voor bepaalde tijd stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode en tegen de op dat moment geldende prijs, tenzij het Abonnement schriftelijk is opgezegd door Wederpartij met een opzegtermijn van 2 maanden.

e.    Nieuwe abonnementen kunnen op ieder moment ingaan.

f.    Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

g.    Voor het buitenland gelden andere prijzen.

2)    Betaling

a.    De als gevolg van het Abonnement door de Wederpartij verschuldigde bedragen, worden vooraf voldaan. Facturering vindt plaats voorafgaand aan de periode waar de factuur betrekking op heeft.

b.    In het tarief voor het Abonnement zijn de verzendkosten binnen Nederland verdisconteerd.

c.    Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3)    Intellectueel Eigendom

a.    Rechten van intellectueel eigendom op door de Uitgever uitgegeven periodieken, bladen, boeken, digitale media etc. berusten bij de Uitgever, tenzij anders weergegeven.

b.    Gebruik van de door de Uitgever aan de Wederpartij onder de overeenkomst geleverde werken, impliceert een beperkt, niet overdraagbaar en niet exclusief gebruiksrecht, en omvat in geen geval het recht op gehele of gedeeltelijke openbaarmaking van dat werk. Evenmin impliceert het gebruiksrecht een recht op verveelvoudiging van dat werk, behoudens het bepaalde in de Nederlandse Auteurswet omtrent beperkingen.

4)    Adreswijzigingen

a.    Adreswijzigingen dienen tijdig schriftelijk bekend te worden gemaakt aan de Uitgever.

b.    In verband met het doorvoeren van adreswijzigingen in haar administratie, zal de Uitgever tot dertig (30) dagen na het ontvangen van de adreswijziging enkel gebruik kunnen maken van de reeds eerder geregistreerde adresgegevens van Wederpartij.